Vedtægter

Vedtægter for KØS Sejlsport


Disse vedtægter er besluttet på generalforsamlingen den 19.marts 2024.


§ 1. Navn, hjemsted og stander

Klubbens navn er KØS Sejlsport, der forkortes KØS.


Klubben har hjemsted i Københavns Kommune.


Klubbens stander har mørk blå bundfarve. Herpå ses en hvid svane med 3 små unger.

§ 2. Klubbens formål

 • at etablere og drive gode og trygge faciliteter og rammer for sejlads for børn og unge i alderen 4-25 år.
 • at introducere og udvikle børn og unges glæde og færdigheder knyttet til sejlads og andre nært relaterede oplevelser ved og på vandet
 • at understøtte børn og unges trivsel, fællesskab og forståelse for det gode kammeratskab i nærhed med naturen
 • at sikre en høj grad af forståelse for sikkerhed, miljø og bæredygtighed på og ved vandet.
 • at give medlemmerne viden, praktiske færdigheder i sejlads med joller og kølbåde samt evt. flerskrogsbåde. Den primære indsats lægges på bredden, men med mulighed for kapsejlads og understøttelse af vejen mod elitesejlads.
 • at inspirere og udvikle udvalgte sejlere, forældre, ledere og trænere til at varetage undervisningen og træning af klubbens medlemmer.
 • at støtte og opmuntre medlemmerne til at deltage i lokale, nationale og internationale sejlsports stævner.
 • at arrangere udflugter, sommerferie, ungdomsstævner, kapsejladser og andre sociale tiltag for klubbens medlemmer.


Klubben kan udføre ovennævnte aktiviteter alene eller i samarbejde med andre.

§ 3. Dansk Sejlunion

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion (DS) og er underlagt DS’s vedtægter og bestemmelser.

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som medlemmer kan optages børn og unge fra det fyldte 4. år til og med det år, hvor de fylder 25 år.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.

Aktivt medlemskab ophører med udgangen af det år, hvor medlemmer fylder 25 år.

Hvis aktive medlemmer, ved udgangen af det år de fylder 25 år, melder sig ind i K.A.S, Frem eller Sundet, kan disse medlemmer, efter aftale med enten kølbåds- eller jolle leder, fortsætte med at benytte KØS’ materiel, så længe medlemskab af de tre klubber bevares.

§ 5. Kontingent

Kontingentet for det faste medlemskab fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet kan være differentieret ift. holdtype og alder.

Bestyrelsen fastsætter, hvor mange rater årskontingentet deles op i og hvornår på året det opkræves.

For særlige, ekstra aktiviteter og tilbud, kan opkræves en supplerende fast eller éngangsbetaling fastsat af bestyrelsen.


Ved indmeldelse opkræves et gebyr fastsat af bestyrelsen.

Opkrævningsmetoden fastlægges af bestyrelsen.

§ 6. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt.

Ved kontingentrestance over 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. For at være gyldig, skal mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemme for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.


Et medlem, der er ekskluderet ved beslutningen om en generalforsamling, kan kun optages som medlem efter en ny beslutning på en generalforsamling.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed i alle anliggender, afholdes hvert år i marts måned.

Varsling af den ordinære generalforsamling skal ske mindst 3 uger før afholdelsen ved personlig meddelelse til medlemmerne ( Brev, E-mail, SMS) samt ved opslag på klubbens hjemmeside.

Dagsordenen med tilhørende bilag bekendtgøres senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.


Stemmeret har alle medlemmer, der møder personligt på generalforsamlingen, og som har været medlem i mindst 2 måneder. Såfremt medlemmet ikke er fyldt 16 år, kan en forælder/værge repræsentere medlemmet.


Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.


På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Herfra er der to undtagelser:

1. Forslag til vedtægtsændringer, der kræver 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse

2. Forslag til klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub, se § 11.


Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af referent og dirigent.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal, som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år.
 5. Godkendelse af budget for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår.
 8. Valg af formand ( lige år ).
 9. Valg af økonomiansvarlig ( ulige år ).
 10. Valg af 3-6 andre bestyrelsesmedlemmer.
 11. Valg af 2 suppleanter.
 12. Valg af revisor.
 13. Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer anmoder om det.


I sidstnævnte tilfælde, indsendes motiveret anmodning til bestyrelsen, der indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 1 måned efter bestyrelsen modtog anmodningen. Afstemningsregler følger bestemmelserne i § 7.

§ 9. Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 og max 8 personer, herunder formanden og den økonomiansvarlige, der vælges direkte. Desuden vælges to suppleanter. Mindst 2 af medlemmerne skal være medlem af klubben.

Medlemmer af bestyrelsen skal være fyldt 16 år. Såfremt medlemmet ikke er fyldt 16 år, kan en forælder/værge repræsentere medlemmet.

Bortset fra formanden og den økonomiansvarlige der vælges for en toårig periode, vælges bestyrelsesmedlemmer for 1 år ad gangen. De kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og fordeler arbejdet mellem sig. Herunder udpeges en næstformand.

Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg og udpeger formænd til disse.

Fratræder indtil to bestyrelsesmedlemmer i årets løb, indtræder de valgte suppleanter indtil nyvalg kan ske ved den første, ordinære generalforsamling.

Hvis flere end to bestyrelsesmedlemmer fratræder, indkalder bestyrelsen til nyvalg på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand.

Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog påtegning af både formanden og økonomiansvarlig. I sager, der vedrører køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og den økonomiansvarlige i forening.

Bestyrelsen kan bemyndige enkelte bestyrelsesmedlemmer til at tegne klubben over for myndigheder, institutioner eller enkeltpersoner.

Bestyrelsen kan ansætte den fornødne medhjælp til at forestå bestemte opgaver efter bestyrelsens retningslinjer.

Bestyrelsen administrerer klubbens værdier med ansvar over for medlemmerne i klubbens navn og for dennes regning. For forpligtelser, der er påtaget på klubbens vegne, hæfter alene dennes formue, og der kan derfor ikke gøres krav gældende mod klubbens medlemmer.

§ 10. Regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse afgive regnskab til revisor. Årsregnskabet forelægges med revisors påtegning for generalforsamlingen til godkendelse.

Årsregnskabet skal udsendes til medlemmerne senest samtidig med dagsordenen til generalforsamlingen.

Klubbens revision består af en revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Revisoren må ikke være bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted.

Revisors opgave er at gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 11. Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub kan kun tages på en generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling.

For vedtagelse kræves, at mindst 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Hvis der ikke er mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer til stede, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden for 6 uger. Ved denne generalforsamling kræves almindelig stemmeflertal for vedtagelse.

I tilfælde af klubbens opløsning skal de aktiver, der er i behold, anvendes til ungdomsarbejde i K.A.S, ØSF og Sejlklubben Sundet.

§ 12. Ikrafttræden

Disse vedtægter er besluttet på generalforsamlingen den 19.marts 2024.