Sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedspolitik

Mål

I KØS Sejlsport har sejlernes og trænernes sikkerhed højeste prioritet. Det er afgørende, at ingen kommer til skade i forbindelse med aktiviteterne i KØS Sejlsport og at både sejlere, trænere og forældre føler sig trygge ved at være en del af KØS Sejlsport og de aktiviteter klubben gennemfører.

Sikkerheden opnås på en lang række fronter, der omfatter træner- og sejleruddannelse, forældre, klubkultur, udrustning, materiel m.m., der har en direkte og indirekte påvirkning af sikkerhedsadfærden og de fysiske forhold.

Denne sikkerhedsforskrift supplerer de bestemmelser, der allerede er formuleret i klassereglerne for klubbens både samt formelle eksterne regler.

Sikkerhedsforskriften omfatter alle der færdes på KØS Sejlsports område, tilhørende jollerampe samt på vandet både lokalt, på sommerture og i forbindelse med stævner.

Trænere

Der arbejdes løbende med trænernes adfærd og kompetencer relateret til egen og sejlernes sikkerhed og oplevet tryghed.

Dette omfatter bl.a.

 • Egne faglige færdigheder – sejlads og svømning
 • Førstehjælp og livredning
 • Sikker sejlads med følgebåd
 • Sikkerhedsadfærd/-opmærksomhed (Se også Trænerpolitik)


Sejlere

Sikkerhedsparametrene for sejlere er:

 • Uddannelse
 • Adfærd
 • Påklædning


Alle sejlere skal gennemgå en uddannelse, der omfatter tiltag der højner sikkerheden. Det omfatter -bl.a. instruktion i hvordan man skal forholde sig i tilfælde af f.eks. kæntring, påklædning, kuldepåvirkning samt grundlæggende sikkerhedsopmærksomhed - for sig selv og kammerater.

For jollesejlere skal der en gang om året laves en kæntringsprøve under kontrollerede forhold. Alle sejlere skal have bevist, at de kan svømme 300 m.

Alle sejlere skal altid bære godkendt redningsvest/svømmevest når de færdes på jollerampe, broer eller i bådene. Selvoppustelige redningsveste må ikke anvendes.

Mandskab på følgebåde

Sikkerhedsparametrene for mandskab på følgebåde er:

 • Uddannelse & adfærd (Se også Trænerpolitik og senere - sikkerhedsinstruks)
 • Påklædning
 • Fokus på materiellets tilstand (inkl. tilstrækkelig brændstof)


Alle førere af KØS Sejlsports følgebåde skal opfylde følgende kriterier:

 • Være godkendt som fører af klubbens cheftræner – herunder efterlevelse af klubbens sikkerhedsinstruks og denne sikkerhedspolitik
 • Have erhvervet gyldigt speedbådskørekort såfremt dette kræves til bådtypen
 • Bære godkendt redningsvest/svømmevest
 • Medbringe og kunne anvende håndholdt VHF
 • Anvende ”Mand overbord”-snor/-elektronisk chip


Sejlads med KØS Sejlsports både

Jollesejlere må færdes indenfor Svanemøllebugten uden ledsagebåd, hvis minimum 2 joller er på vandet samtidig, og at alle sejlere under 18 år har fået lov af både forældre og den daglige træner. Svanemøllebugten er begrænset af en linie mellem Tuborg havn og Fiskerihavnen.

Kølbådssejlere må på træningsaftner sejle indenfor området begrænset af Københavns havn, Skovshoved havn og middelgrunden. 


Der skal til enhver tid være mindst en af besætningen der har erhvervet førerprøven og hermed sejlerprøven (det blå bevis). I forbindelse med sommertur skal kølbådene sejle sammen og med en større følgebåd.


Hvis det skulle blive nødvendigt at bjærge en sejler op i en følgebåd, SKAL bådens motor være slukket. Sejlads med følgebåde skal ske med udstrakt hensyntagen til de sejlende. I Svanemøllebugten er en generel hastighedsbegrænsning på 6 knob, der kun må overtrædes i nødstilfælde.


Suppleres med ”Regler for selvtræning” samt ”Sikkerhedsinstruks”.

Flydende materiel

 • Joller
 • Kølbåde
 • Følgebåde


Alle joller og kølbåde skal være udstyret med opdriftsmidler. Det er bådsmandens/trænerens ansvar at opdriftsmidlerne bliver vedligeholdt.

Kølbåde og følgebåde skal være udstyret med anker. Kølbåde skal yderligere være udstyret med nødraketter og værktøjskasse.

I øvrigt jf. klubbens supplerende sikkerhedsinstruks.

Initiativer og materiel på land

 • Nødhjælpskasse
 • Redningskranse
 • Hjertestarter
 • Brovagt
 • Beredskabsplan (Udarbejdes inden 2024 forårssæsonen)


Nødhjælpskasse opsættes i KØS-sejlsports klublokale. Der udpeges en ansvarlig for nødhjælpskassen.

Redningskranse skal være opsat ved jollerampen. Der udpeges en ansvarlig for redningskransene. Det er de ansvarliges opgave at sikre, at begge dele er intakte og sørge for supplement, reparation og nyanskaffelser.

Sejlere, trænere og tilstedeværende forældre instrueres om placeringen af det opstillede sikkerhedsudstyr og klubbens regler og guidelines for opretholdelse af sikkerhed og tryghed.

I forbindelse med hver træning, udpeges der en brovagt, blandt frivillige forældre, der via VHF, fungerer som landkontakt med trænere på vandet. Brovagten er bl.a. ansvarlig for en sikker modtagelse af individuelle sejlere, der sendes ind samt når hele holdet kommer ind igen. Desuden som landkontakt hvis en nødsituation måtte påstå ifm. træningen.

Inden start af forårssæsonen 2024 udformes en egentlig beredskabsplan for håndtering af de vigtigste potentielle sikkerhedsrelaterede situationer ifm. træningerne. Dette forventes i sommerperioden at inddrage lokale livreddere fra Trygfonden.

Vedtagelse og offentliggørelse

Sikkerhedspolitikken vedtages af KØS Sejlsports bestyrelse og offentliggøres ved opslag på jollepladsen, klubhuset og på hjemmesiden. Herudover skal sikkerhedspolitikken indgå i vinterundervisningen for alle sejlere.

København, September 2023